Welkom bij T.C. Boekt vzwHome

  Info
Contactgegevens
Bestuur
Kalender
Richtlijnen
Lid worden
Statuten-Verzekering
Les volgen
Historiek
Diensten
Privacy-verklaring

  Competities
  Foto's
  TerreinStatuten

Klik hier voor de statuten van TC Boekt.

Verzekering

Ieder lid van TC boekt wordt ook aangesloten bij Tennis Vlaanderen.
Hiervoor betalen wij op onze beurt lidgeld aan Tennis Vlaanderen.

Daarin zit een verzekering voor :

1. Burgelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de urgelijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van : de VTV clubs, het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials, de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringnemer, de spelers en de scheidsrechters.
Het betreft de dekking voor alle materiele en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten : kampioenschappen en tornooien, vriendschappelijke  en andere wedstrijden, andere activiteiten zoals feesten voor de leden e.d.

2. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen.
Onder lichamelijke ongeval wordt verstaan, "een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer".

Wat is verzekerd ?
Ziekte of infectie ten gevolge van een ongeval, gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich plots manifesteren zoals hernia's, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, enz...

Gedekte kosten :
- geneeskundige kosten zoals deze van de geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, enz...
- apothekerskosten en kosten van gipsen voor een maximum bedrag.
- begrafenis.
- vervoer van het slachtoffer.

De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van het letsel met een maximum termijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.

De aangifte dient te gebeuren binnen een termijn van acht dagen na het ongeval. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch rederlijke wijze zo snel mogelijk is gebeurd.
De aangifte dient gedateerd te zijn, ondertekend met vermelding van de omstandigheden van het ongeval. Bij de aangifte dient een medisch attest van de geneesheer gevoegd.

Aangifte van een ongeval :
Blanco documenten voor de aangifte vind je bij de bestuursleden of je kan ze hier downloaden zodat je het hele dossier kunt opsturen naar Ethias

of

Er kan ook een online aangifte worden ingevuld door één van de bestuursleden.
Ethias verzoekt ons om het volgende toe te lichten bij online aangifte (m.b.t. jet medisch attest).
- het enige document dat nog "op papier" aan Ethias dient te worden bezorgd, is het medisch attest (de laatste blz van het klassieke papieren aangifteformulier van vroeger).
- pas bij ontvangst van dit medisch attest is het dossier compleet en kan de schadebeheerder beslissen over al dan niet aanvaarding van het dossier conform de polisvoorwaarden. Op dat ogenblik wordt het slachtoffer ook schriftelijk verwittigd.

Je stuurt zelf deze papieren op naar de verzekeringsmaatschappij.
Op de VTV-site vind je meer uitleg over de verzekering sportongevallen.