Welkom bij T.C. Boekt vzwHome

  Info
Contactgegevens
Bestuur
Kalender
Richtlijnen
Lid worden
Statuten-Verzekering
Les volgen
Historiek
Diensten
Privacy-verklaring

  Competities
  Foto's
  TerreinPrivacy-verklaring
In deze privacyverklaring willen we alle bij TC BOEKT VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking
 informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC BOEKT VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
 wet- en regelgeving, waaronder de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
- Dit brengt met zich mee dat : wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemmig met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type
 persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuelegrond of gerechtvaardigd belang
 i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
- wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als TC BOEKT VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in de algemenere
 zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens :

TC BOEKT VZW
Ubbelstraat 104/2
3550 Heusden - Zolder
tcboekt@gmail.com

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS ?
Uw persoonsgegevens worden door TC BOEKT VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
- Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);
- Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgelijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);
- Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);
- Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);
- Het kunnen deelnemen aan officielle competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis Vlaanderen vzw (contractuele grond);
- Het registreren van uw compititieresultaten en berekenen van uw klassementen en/of ranking (via Tennis Vlaanderen vzw) (gerechtvaardigd belang);
- Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);
- Het bekomen van subsidiering door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van U verwerken :
- Identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);
- Telefoonnummer,e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);
- Tennisgegevens : competitie- en/of testresultaten, klassementen en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers
   (gerechtvaardig belang);
- Sportongevallen (wettelijke verplichting);
- Financiele gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, ... (gerechtvaardigd belang);
- Bij officiele trainers en officials: sportspecifieke diploma's en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting);
- Wij verwerken geen bijzondere categorieen van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.
Wij verwerken enkel persoonsgegevens die U zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of op de website van
   Tennis Vlaanderen vzw, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact,...
Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke
   vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifieren.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
TC BOEKT VZW houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen van algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via
 onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen  van :
- leden- en competitie administratie (Tennis Vlaanderen vzw);
- tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen vzw);
- terreinreservaties (Tennis Vlaanderen vzw);
- sportongevallenverzekering (verzekeraar);
- internetomgeving (webhosting);
- nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);
- bestellingen en betalingen (bestelplatform).
Verder geven wij de door U verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen,
  de lokale overheid, politie, gerecht...) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen
   te delen aan derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij U hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoongegevens
   aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende
   instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkingsovereenkomst worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Teneinde het spelen van tennis onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en e-mailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere
  clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudige verzoek kunt U zich laten verwijderen uit deze lijst
  (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).
Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap
  (o.a. competitiesresultaten, klassement,...) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens,
  via een besloten database van Tennis Vlaanderen vzw ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de
  tennisgemeenschap (ouders, grootouders,vakpers,...) op de website van Tennis Vlaanderen vzw (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).
Van de officiele trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens
  in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen vzw ter beschikking gesteld.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Wij hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we
  volgende beveiligingsmaatregelen genomen :
- Gebruiksnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Encryptie van de persoonsgegevens, firewall en patchbeheer;
- Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
- Alle personen die namens TC BOEKT VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen vzw en haar gemandateerden zijn gehouden de
  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;
- Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

BEWAARTERMIJN
TC BOEKT VZW bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

UW RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van U ontvangen hebben. U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina
  (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be, (uw lidnummer en paswoord worden U via een e-mail van Tennis Vlaanderen vzw toegezonden
  of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).
Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave
  van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn voor de intrekking. Let wel : uw e-mail en telefoon
  zijn nodig voor de inschrijvingen voor competities.
U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de
  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming.
U heeft het recht om de door U verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van U direct aan een andere partij indien technisch mogelijk.

KLACHTEN
Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij U hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan
  deze privacyverklaring).
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
commission@privacycommission.be

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
TC BOEKT VZW kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Tennisclub Boekt vzw, Ubbelstraat 104/2 te 3550, Heusden - Zolder, tcboekt@gmail.com, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om U op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.
Indien U niet wil dat wij Uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op tcboekt@gmail.com. Via dat adres kan U ook altijd vragen welke gegevens wij over U verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Voor meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens kan je altijd terecht bij één van de bestuursleden.